Senad Mehmedinović – Biografija

Senad Mehmedinović je rođen 26.05.1981. godine u Njemačkoj. Osnovnu školu je završio u Kiseljaku, nakon čega upisuje Gimnaziju “Meša Selimović”, opšti smjer u Tuzli. Defektološki fakultet je upisao 2000 godine, a diplomirao 2005. godine, te stekao zvanje diplomirani defektolog somatoped. Postdiplomski studij je upisao 2006. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Tuzli. Uspješno je odbranio magistarski rad pod naslovom “Procjena motorike i motoričkih vještina kod gluhe djece” 20.11.2009. godine, te stekao naučni stepen magistra društvenih nauka iz područja motoričkih poremećaja i hroničnih bolesti. U februaru 2015. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu odbranio je doktorsku disertaciju pod naslovom “Egzistencijalna napetost i mehanizmi uoačavanja u majki djece sa cerebralnom paralizom” i time stekao pravo na naučni stepen doktor društvenih nauka iz područja motoričkih poremećaja i hroničnih bolesti..

Na volonterskoj osnovi je radio kao projekt asistent u Udruženju nastavnika Tuzlanskog kantona, te učestvovao u više edukacija koje su imale za cilj usvajanje novih metodoloških pristupa u radu i komuniciranju sa ljudima i obrazovanja odraslih, od čega posjeduje validne certifikate. Od 2008-2010 godine, bio je angažovan  u Udruženju roditelja djece-osoba sa autizmom, kao diplomirani defektolog somatoped i project manager. Učestvovao je u trodnevnom seminaru “Autizam danas” koji je organizovalo Udruženje roditelja djece i osoba u autističnom spektru iz Sarajeva na kome su kao gosti predavači bili predstavnici Speech Pathologu Group: Children Services International-SPS;CSI,  USA.

U toku akademske 2008-09 i 2009/10. godine zimskog semestra, bio je angažovan kao istaknuti stručnjak iz prakse na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. U toku 2008/10  godine bio je istraživač na naučnom projektu “Edukativni i socijalno-pravni položaj gluhih osoba u BiH”,  koji je proglašen kao “Projekat od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine”. U  2012/13. godini je bio istraživač na naučnom projektu „Utvrđivanje i praćenje govorno-jezičkog, senzomotornog i socioemocionalnog razvoja djece od 0-6 godina na području Tuzlanskog kantona“. Pored dva naučno-istraživačka projekta, bio je koordinator Međunarodnog projekta „Interdisciplinarni pristup razvoja modela profesionalne rehabilitacije,  kao i istraživač na projektu „Analiza ponude obrazovanja odraslih na Tuzlanskom kantonu i izrada vodića za obrazovanje odraslih u Tuzlanskom kantonu“;

Učesnik je niza seminara održanih od strane Mester per Bosnia iz Barcelone, te je boravio na stručnom usavršavanju u Centru za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Barceloni. Također, tokom stručnog usavršavanja, boravio je  u Univerzitetnom Institutu za rehabilitaciju (SOČA), Republika Slovenija.

Jedan je od osnivača Instituta za humanu rehabilitaciju, koji se na naučnoj osnovi bavi rješavanjem problema koji inhibiraju razvoj društvene zajednice. Od 03.03.2010. do 25.01.2011. godine, bio je izabran za predsjednika Instituta. Također, jedan je od osnivača Centra za edukaciju i profesionalnu rehabilitaciju koji svojom statutarnom koncepcijom ima za cilj uključivanje osoba sa invaliditetom u radnu sredinu, kao i poboljšanje uslova kvalitete života osoba sa invaliditetom. Trenutno obavlja funkciju predsjednika Skupštine. Također,  član je Izvršnog odbora Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“.

Jedan je od organizatora i predsjednik organizacionog odbora II Međunarodne naučno-stručne konferencije “Interdisciplinarni pristup razvoja modela profesionalne rehabilitacije”, održane u Brčkom Distriktu BiH, koja je imala za cilj povezati, razmijeniti iskustva i osnažiti međusektorsku saradnju institucija koja se bave pitanjima profesionalne rehabilitacije. Dobitnik je priznanja asocijacije „Margina“ za poseban doprinos razvoju društvene zajednice kroz volonterski angažman, svestrano zalaganje i promociju pozitivnih društvenih vrijednosti. U 2012 i 2013. godini dobitnik je zahvalnica Preduzeća za zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom “Lotosice” za aktivan doprinos realizaciji socijalnog poduzetništva, promociji prava i zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

U toku 2012. godine bio je predavač na 5. Međunarodnom simpozijumu “Sport i zdravlje” koji je organizovao Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, te je u okviru radionice “Ja znam-Ja volontiram” bio predavač na 17. Ljetnom univerzitetu Tuzla na temu “Pisanje projektnih prijedloga”.

Objavio je 31 naučni i stručni rad, koautor je knjige „Obrazovanje odraslih u BiH“ i recenzent knjige “Moj pogled na život iz kolica”. U 2014. godini  bio je saradnik na knjizi „Treća životna dob“ gdje je objavio poglavlje „Metodološki pristupi u istraživanju starosti“. Od marta 2014. godine recenzent je u tri internacionalna časopisa „International Journal of Public Health“, „American Journal of Health Research“ i „Open Science Journal of Education“, izdavačke kuće „Open Science“, iz New York-a.

Trenutno je u zvanju  višeg asistenta na užoj naučnoj oblasti Motorički poremećaji i hronične bolesti Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultetu Univerziteta u Tuzli, te izvodi vježbe na predmetima: Komplementarno-suportivna terapija, Profesionalna rehabilitacija, Rehabilitacijski programi za osobe treće životne dobi, Psihologija osoba sa onesposobljenjem, Volonterizam, Uvod u specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Motorički poremećaji i hronične bolesti, Procjena i tretman osoba sa motoričkim poremećajima i hroničnim bolestima..  Na drugom ciklusu studiju izvodi vježbe iz predmeta Metodologija naučnih istraživanja sa statistikom.

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these

No Related Post