Projekti

 1. Projekat “Psihološke karakteristike i kvaliteta života roditelja djece sa invaliditetom“. Organizacija nosilac projekta: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet; 2023; koordinator projekta.
 2. Projekat “Uticaj pandemije COVID-19 na percipiranu socijalnu podršku i mentalno zdravlje osoba sa invaliditetom“. Organizacija nosilac projekta: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet; 2022; koordinator projekta.
 3. Projekat „Metrijske karakteristike testa za procjenu grubih motoričkih sposobnosti – TGMD 3“. Organizacija nosilac projekta: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet: Uža naučna oblast Specijalna edukacija i rehabilitacija 2020; koordinator projekta.

 4. Qualifications Framework as Platform for the development of learning outcomes based curriculum (QFP) 574009-EPP-1-2016-1-IE-EPPKA2-CBHE; 2016 – 2019.

 5. Projekat „Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba sa invaliditetom u BiH“. Organizacija nosilac projekta: Udruženje „Lotos“, Tuzla, 2015; istraživač na projektu.

 6. Projekat „Profesionalna rehabilitacija – stanje mogućnosti i perspektive“. Organizacija nosilac projekta: Centar za edukaciju i profesionalnu rehabilitaciju, 2015. Predsjednik organizacionog odbora III Međunarodne naučno-stručne konferencije.

 7. Projekat „Utvrđivanje i praćenje govorno-jezičkog, senzomotornog i socioemocionalnog razvoja djece od 0-6 godina na području Tuzlanskog kantona““. Organizacija nosilac projekta: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet: Uža naučna oblast motorički poremećaji i hronične bolesti; 2012-2013; istraživač na projektu.

 8. Projekat „Interdisciplinarni pristup razvoja modela profesionalne rehabilitacije“; Organizacija noslilac projekta: Udruženje „Centar za edukaciju i profesionalnu rehabilitaciju“; mart 2011 – novembar 2011; istraživač na projektu i predsjednik Organizacionog odbora II Međunarodne-naučno stručne konferencije.

 9. Projekat „Pomoć djeci-osobama sa autizmom i njihovim roditeljima““, Organizacija noslilac projekta: Udruženje roditelja djece osoba sa autizmom;  mart 2009 – novembar 2009; koordinator Projekta

 10. Projekat „Prava djece-osoba sa autizmom“, Organizacija noslilac projekta: Udruženje roditelja djece osoba sa autizmom;  2009; koordinator.

 11. Projekat „Analiza ponude obrazovanja odraslih na Tuzlanskom kantonu i izrada vodiča za obrazovanje odraslih u Tuzlanskom kantonu“; Organizacija nosilac projekta:Udruženje nastavnika Tuzlanskog kantona, mart 2008- decembar 2008 – asistent koordinatora projekta i istraživač na projektu.

 12. Projekat „Nasilje u porodici i nasilje među vršnjacima“; Organizacija nosilac projekta:Udruženje nastavnika Tuzlanskog kantona, mart-septembar 2008 – projekt asistent.