Biografija

This image has an empty alt attribute; its file name is viber_image_2020-10-06_10-40-02-300x264.png Senad Mehmedinović je rođen 26.05.1981. godine u Njemačkoj. Osnovnu školu je završio u Kiseljaku, nakon čega upisuje Gimnaziju “Meša Selimović”, opšti smjer u Tuzli. Defektološki fakultet je upisao 2000. godine, gdje je po završetku studija stekao zvanje diplomirani defektolog somatoped. Postdiplomski studij je upisao 2006. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Tuzli. Uspješno je odbranio magistarski rad pod naslovom “Procjena motorike i motoričkih vještina kod gluhe djece” 20.11.2009. godine, te stekao naučni stepen magistra društvenih nauka iz područja motoričkih poremećaja i hroničnih bolesti. U februaru 2015. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu odbranio je doktorsku disertaciju pod naslovom “Egzistencijalna napetost i mehanizmi suočavanja u majki djece sa cerebralnom paralizom” i time stekao pravo na naučni stepen doktor društvenih nauka iz područja motoričkih poremećaja i hroničnih bolesti.

Na volonterskoj osnovi je radio kao projekt asistent u Udruženju nastavnika Tuzlanskog kantona, te učestvovao u više edukacija koje su imale za cilj usvajanje novih metodoloških pristupa u radu i komuniciranju sa ljudima i obrazovanja odraslih, od čega posjeduje validne certifikate. Od 2008-2010 godine, bio je angažovan  u Udruženju roditelja djece-osoba sa autizmom, kao diplomirani defektolog somatoped i project manager. Učestvovao je u trodnevnom seminaru “Autizam danas” koji je organizovalo Udruženje roditelja djece i osoba u autističnom spektru iz Sarajeva na kome su kao gosti predavači bili predstavnici Speech Pathologu Group: Children Services International-SPS;CSI,  USA.

U toku akademske 2008-09 i 2009/10. godine zimskog semestra, bio je angažovan kao istaknuti stručnjak iz prakse na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. U  2012/13. godini je bio istraživač na naučnom projektu „Utvrđivanje i praćenje govorno-jezičkog, senzomotornog i socioemocionalnog razvoja djece od 0-6 godina na području Tuzlanskog kantona“. Pored dva naučno-istraživačka projekta, bio je koordinator Međunarodnog projekta „Interdisciplinarni pristup razvoja modela profesionalne rehabilitacije,  kao i istraživač na projektu „Analiza ponude obrazovanja odraslih na Tuzlanskom kantonu i izrada vodića za obrazovanje odraslih u Tuzlanskom kantonu“. U 2020 – 2021. godini bio je koordinator naučno-istraživačkog projekta “Metrijske karakteristike testa za procjenu grubih motoričkih sposobnosti – (TGMD 3)” finansiranog od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. U 2022. godini koordinator je naučno-istraživačkog projekta “Uticaj pandemije COVID-19 na percipiranu socijalnu podršku i mentalno zdravlje osoba s invaliditetom” koji je finansira a od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. U 2023. godini koordinator je naučno-istraživačkog projekta “Psihološke karakterisitke i kvaliteta života roditelja djece s invaliditetom” koji je finansiran od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. 

Učesnik je niza seminara održanih od strane Mester per Bosnia iz Barcelone, te je boravio na stručnom usavršavanju u Centru za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Barceloni. Također, tokom stručnog usavršavanja, boravio je  u Univerzitetnom Institutu za rehabilitaciju (SOČA), Republika Slovenija. U okviru tempus projekta koji se odnosi na kvalifikacijski okvir u visokom obrazovanju bio je u studijskoj posjeti na Univerzitetu Limerik, Irska, kao i na Univerzitetu u Splitu. U okviru EU-SELF projekta pod nazivom “Social and Emotional Skills Development in Early Childhood Education and Care in Europe” boravio je u Belgiji i Švedskoj.

Bio je jedan je od osnivača Centra za edukaciju i profesionalnu rehabilitaciju koji svojom statutarnom koncepcijom ima za cilj uključivanje osoba sa invaliditetom u radnu sredinu, kao i poboljšanje uslova kvalitete života osoba sa invaliditetom. Na volonterskoj osnovi je bio član Izvršnog odbora Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“, Tuzla. U periodu od 2016-2020. godine, rješenjem Vlade Federacije Bosne i Hercegovine bio je imenovan  za člana nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Bio je jedan od organizatora i predsjednik organizacionog odbora II Međunarodne naučno-stručne konferencije “Interdisciplinarni pristup razvoja modela profesionalne rehabilitacije”, održane u Brčkom Distriktu BiH, koja je imala za cilj povezati, razmijeniti iskustva i osnažiti međusektorsku saradnju institucija koja se bave pitanjima profesionalne rehabilitacije. Također, bio je predsjednik organizacionog odbora III Međunarodne naučno-stručne konferencije “Profesionalna rehabilitacija, stanje, mogućnosti i perspektive” koja je održana u periodu 10-13.12.2015. godine u Tuzli. U 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022. godini bio je član organizacionog i recenzentskog odbora 10, 11, 12, 13 i 14 Međunarodne naučno stručne konferencije “Unapređenje kvalitete života djece i mladih” koje su održane u Mađarskoj, Istanbulu, Bugarskoj, Tuzli i Albaniji.  Dobitnik je priznanja asocijacije „Margina“ za poseban doprinos razvoju društvene zajednice kroz volonterski angažman, svestrano zalaganje i promociju pozitivnih društvenih vrijednosti. U 2012 i 2013. godini dobitnik je zahvalnica Preduzeća za zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom “Lotosice” za aktivan doprinos realizaciji socijalnog poduzetništva, promociji prava i zapošljavanja osoba sa invaliditetom. U 2019. godini dobitnik je zahvalnice za izuzetnu saradnju i doprinos razvoja Udruženja distrofičara Tuzlanskog kantona, kao i zahvalnice za doprinos razvoja preduzeća za zapošljavanje invalidnih osoba Mioblast d.o.o.

U toku 2012. godine bio je predavač na 5. Međunarodnom simpozijumu “Sport i zdravlje” koji je organizovao Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, te je u okviru radionice “Ja znam-Ja volontiram” bio predavač na 17. Ljetnom univerzitetu Tuzla na temu “Pisanje projektnih prijedloga”. U 2015. godini je na temu “Od volontiranja do zaposlenja” bio predavač na Konferenciji “Od ideje do akcije – ko drži ključeve?”, koja je održana u Banja Luci. U sklopu Okruglog stola “Put ka samostalnosti – istraživanje o stavovima mladih osoba sa invaliditetom i njihovih porodica o pravima i mogućnostima osoba sa invaliditetom na području TK” u organizaciji Informativnog centra za osobe sa invaliditetom “Lotos” Tuzla imao je uvodno izlaganje koje se odnosilo na metodološkim objašnjenjima i interpretaciji dijela istraživanja „Put ka samostalnom životu“. U 2017. godini je održao pozivno predavanje na temu “Značaj i uloga prihvatnog centra “Duje” kao naučno-nastavne baze Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta” u Međunarodnom forumu solidarnosti “EMMAUS”. Po pozivu Vijeća roditelja OŠ “Solina”, 2021. godine održao je predavanje povodom 3.decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.

Objavio je 50 naučnih i stručnih radova, autor je knjige “Metodologija naučnog istraživanja sa statistikom”, te je koautor knjiga “Karakteristike i poticanje psihomotornog razvoja djece” i „Obrazovanje odraslih u BiH“ . Bio je recenzent i jedan od promotora knjige “Moj pogled na život iz kolica”. U 2014. godini  bio je saradnik na knjizi „Treća životna dob“ gdje je objavio poglavlje „Metodološki pristupi u istraživanju starosti“. U 2019. godini bio je promotor knjige “Heroj bez plašta”, a u 2020. godini recenzent knjige “Neurohemijske strukture kreativne terapije”. U 2022. godini recenzirao je knjigu “Savremene teorije i modeli socijalnog rada”, kao i jednu autobiografsku knjigu “Iz sehare srca moga”. U 2023. godini recenzirao je knjigu “Teologija praktičnog djelovanja muslimana – Islam i osobe s invaliditetom”.

Bio je recenzent  u tri internacionalna časopisa „International Journal of Public Health“, „American Journal of Health Research“ i „Open Science Journal of Education“, izdavačke kuće „Open Science“, iz New York-a. Od 2018. godine  bio je asistent urednika časopisa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta pod nazivom “Research in Education and Rehabilitation”, a od 2022. godine imenovan je za izvršnog urednika časopisa.

U periodu od 2012-2017. godine radio je kao viši asistent na užoj naučnoj oblasti Specijalna edukacija i rehabilitacija Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, te je izvodio vježbe na predmetima: Uvod u specijalnu edukaciju i rehabilitaciju I i II, Profesionalna rehabilitacija, Rehabilitacijski programi za osobe treće životne dobi, Procjena i tretman osoba sa motoričkim poremećajima i hroničnim bolestima, Programi poticanja perceptivno-motoričkih sposobnosti i Volonterizam.

U periodu od 2017-2022. godine bio je izabran u zavnje docenta na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu. Od oktobra 2022. godine izabran je u zvanje vanrednog profesora na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli (Uža naučna oblast: Specijalna edukacija i rehabilitacija), te izvodi nastavu na predmetima: “Psihologija osoba sa onesposobljenjem”, “Procjena i tretman osoba sa motoričkim poremećajima i hroničnim bolestima I i II” i “Asistivna rehabilitacijska tehnologija”. Na drugom ciklusu studija izvodi nastavu na predmetu “Metodologija naučnog istraživanja sa statistikom”. Na III ciklusu studija izvodi nastavu na predmetu “Istraživanja u području motoričkih poremećaja i hroničnih bolesti”.

Trenutno obnaša funkciju voditelja II ciklusa studija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Govori engleski i njemački jezik.