Objavljeni radovi

Mehmedinović, S., Čaušević, M., Zildžić, M., Salihović, R., Avdić, B., Sitarević, M., Salihefendić, N., Sinanović, S. (2023). Impact of COVID-19 Pandemic on Perceived Social Support and Mental Health of Persons With Disabilities in Bosnia and Herzegovina. MATER SOCIO-MED: 35-3: 196-200. DOI: 10.5455/msm.2023.35.196-200
Kendić, K., Mehmedinović, S. (2023). Latentna struktura fundmentalnih motoričkih sposobnosti kod djece predškolskog uzrasta. Zbornik radova sa međunarodne naučno stručne konferencije: Unapređenje kvalitete života djece  i mladish, Albanija.
Farzad Mohammadi, Negar Salehi Mobarakeh, Leila Zameni, Senad Mehmedinović (2022). Investigating the Relationship Between the Perception of motor Competence and the Actual motor Competence of Elementary SchoolChildren; A Cross-Sectional Study. Journal of Jiroft University of Medical Sciences, 9(3).
 – Amela Teskeredžić, Sadmela Bratanović, Senad Mehmedinović, Hurma Begić, Hana Nurković(2022). The influence of the individual Educational-rehabilitation program on the motor coordination of students with visual impairment. Research in Education and rehabilitation, 5(1).DOI 10.51558/2744-1555.2022.5.1.17
Senad Mehmedinović, Farzad Mohammadi,  Hurma Begić, Edina Šarić, Naida Morić, Amela Sinanović (2022). Assesment of fundamental motor skills in boys and girls. DOI 10.51558/1840-4561.2022.19.1.43
Senad Mehmedinović, Vesna Bratovčić, Edina Kuduzović, Benjamin Avdić, Lama Kožljak (2021). Metric Characteristics of the test of Gross Motor Development (TGMD 3) Research in Education and Rehabilitation, 4(4):146-155. DOI 10.51558/2744-1555.2021.4.2.146
 – Mehmedinović, S. (2020). Psychological Characteristics of Mothers of Children With Cerebral Palsy. Acta Medica Iranica, 58(8):404-407. http://dx.doi.org/10.18502/acta.v58i8.4592
Dizdarević, A., Ahmetovic, Z., Malec, D., Mujezinovic, A., Ahmetovic, M., Zilic, F., Mehmedinović, S. (2020). Analysis of Factor Validity of the Support Intensity Scale on Bosnian–Herzegovinian Sample. Advances in cognitive psychology, 16(2) • 117-130.
Mehmedinović S, Taletović L. (2019). Assesment of Sexuality of Persons with Physical Disabilities. Research in Education and Rehabilitation, 2 (2): 46-56.
Mehmedinović S, Babajić D. (2019). Correlation between Religiosity and Quality of Life in Persons with Disabilities. Research in Education and Rehabilitation, 1 (1): 1-8.
Mehmedinović S, Šarić E, Bratovčić V. (2019). The influence of psycho-education sessions and structured spiritual messages on self-assessment of the self-perception and development of consciousness in mothers of children with cerebral palsy (Abstract). Arts and science in the development of life potential, Pula.
Vesna Bratovčić,  Senad Mehmedinović, Branimir Mikić, Alma Dizdarević, Edina Šarić (2018). Morphological characteristics of children with cerebral palsy. Acta Kinesiologica, 12 (1), 46-49.
Vesna Bratovčić,  Senad Mehmedinović, Mirza Aljić, (2018). Uticaj iskustva u kontaktima i poznavanja bontona na stavove prema osobama s invaliditetom. Research in Education and Rehabilitation, 1 (2), 43-51.
Alma Dizdarević, Vesna Bratovčić, Senad Mehmedinović, Amila Mujezinović,Selma Porobić,Bahira Demirović, (2018). Validation of a Screening Model for Referrals to Support Students with Hidden Disabilities in Higher Education. Open Journal of Social Sciences, 6, 71-79. 10.4236/jss.2018.62007
Vesna Bratovčić, Senad Mehmedinović, (2017). Persons with Disability in the Social System of the Bosnia and Herzegovina. Zeitschrift – Siegen: Sozial,  32-38.
Damir Babajić, Senad Mehmedinović, (2017). Uticaj religioznosti na kvalitetu brige roditelja djece sa invaliditetom [The influence of Religion upon the quality of care provided by the Parents of Disabled Children]. Časopis za odgoj i obrazovanje “Muallim”, 18(70): 72-79.
Vesna Bratovčić, Branimir Mikić, Senad Mehmedinović, Edina Šarić, Žarko Kostovski (2017). Morphological motor status of top quality sitting volleyball players in Bosnia and Herzegovina. Journal of Physical Education and Sport, 17(2): 764-769. DOI:10.7752/jpes.2017.02115
Senad Mehmedinović (2017). Fundamentals of application Factor analysis in Education and Rehabilitation. Journal for Interdisciplinary Studies “Human”, 7(1): 61-65.
Vesna Bratovčić, Senad Mehmedinović, Edina Šarić, Lejla-Junuzović Žunić, Amela Teskeredžić (2016). Značaj praćenja i poticanja fundamentalnih motornih sposobnosti kod djece predškolskog uzrasta. 9 Međunarodni kongres „Sport i zdravlje“, Tuzla.
Vesna Bratovčić, Senad Mehmedinović, Edina Šarić, Amela Teskeredžić, Lejla-Junuzović Žunić (2016). Razlike u vještinama fine i grube motorike između četverogodišnjaka koji su obuhvaćeni i koji nisu obuhvaćeni predškolskim odgojem i obrazovanjem. VII Međunarodna naučno-stručna konferencija „Unapređenje kvalitete života djece i mladih“, Tuzla, Bosna i Hercegovina.
Vesna Bratovčić, Amela Teskeredžić, Lejla-Junuzović Žunić, Senad Mehmedinović, Edina Šarić (2016). Monitoring of early development of children aged  0 to 24 months in Tuzla Canton. Early Intervention in Special Education and Rehabilitation. Thematic Collection of International Conference.
Senad Mehmedinović, Edina Šarić (2015). Impact of education and spiritual message on self evaluation and consciousness development of mothers of children with cerebral palsy. Journal for Interdisciplinary Studies “Human”, 5(1): 29-34.
Zlatan Aganović, Senad Mehmedinović (2014). Effects of programmed scuba diving classes on perceived social support of persons with amputations. The 56th ICHPERtSD Anniversary World Congress, Bahrain
Mirela Babajić, Emira Švraka, Haris Čolaković, Amir Mrkanović, Senad Mehmedinović (2014). Prenatalni etiološki faktori cerebralne paralyze. Zbornik radova Međunarodnog kongresa “Fizioterapija, znanost i umjetnost”, Vukovar.
Edina Šarić, Lama Taletović, Senad Mehmedinović (2014.). Profesionalna informiranost učenika osnovnih škola. Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju
Emina Begovic, Munevera Osmic, Senad Mehmedinovic, Edina Saric (2013). Učestalost defektnog viđenja crvenog i zelenog dijela spektra u uzorku stanovništva iz Lukavca. Zbornik radova Međunarodnog naučnog skupa Pravo i izazovi XXI vijeka,Brčko: 349-359
Senad Mehmedinović, Vesna Bratovčić, Edina Šarić, Zlatan Aganović (2014). Razlike u morfološkim obilježjima dječaka tipičnog razvoja i dječaka sa cerebralnom paralizom. Defektologija.
Edina Šarić, Mehmedinović Senad, Bratovčić Vesna, Ahmetović Sadik. (2013). Functional and Psychosocial Characteristics of Elderly in Federation of Bosnia and Herzegovina. Journal of Intellectual Disability – Diagnosis and Treatment, Vol 1, No 1.
Begović Emina, Mehmedinović Senad, Porobić Selma. (2013). Uticaj likovne art terapije na jačanje pozitivnih emocija učenika višeg osnovnoškolske uzrasta. Zbornik radova sa VI Međunarodnog kongresa „Ekologija, zdravlje, rad i sport“, Banja Luka, 05-08.09.2013.
Sanjin Hodžić, Jasminka H. Halilović, Amela Begić, Adisa Ahmić, Senad Mehmedinović (2013). Ocjena stanja uhranjenosti i distribucija masnog tkiva odraslog stanovništva u Brčkom (Bosna i Hercegovina). Zbornik radova sa VI međunarodnog kongresa „Ekologija, zdravlje, rad i sport“, Banja Luka, 05-08.09.2013.
Mehmedinović, S., Šarić, E., Babajić, D., Babajić, M. (2013). Religioznost i koping mehanizmi u rehabilitaciji. 7 Međunarodni simpozij o komplementarnim potpornim terapijama  „Umjetnost i znanost u razvoju životnog potencijala“, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet sveučilišta u Zagrebu.
Babajić, M., Švraka, E., Mehmedinović, S. Učestalost pridruženih onesposobljenja djece s cerebralnom paralizom na području Tuzlanskog kantona (prihvaćen sažetak). Međunarodni simpozij o komplementarnim potpornim terapijama  „Umjetnost i znanost u razvoju životnog potencijala“, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet sveučilišta u Zagrebu
Mehmedinović, S., Sinanović, O., Ahmetović, S. (2012).Depression in Parents of Children with Cerebral Palsy in Bosnia and Herzegovina.  Acta Medica Iranica, Vol. 50, No. 12 (819-821)
Šarić, E., Poljić, A., Mehmedinović, S., Planić, Z. (2012). Interdisciplinarni pristup u konceptu socijalne inkluzije i profesionalne rehabilitacije djece i mladih. Zbornik radova sa druga Međunarodna naučno-stručna konferencija „Interdisciplinarni pristup razvoja modela profesionalne rehabilitacije“. Centar za edukaciju i profesionalnu rehabilitaciju, Tuzla.
Šarić, E., Mehmedinović, S., Matović, L., Selimović, S., Blatnik, S. (2012). Funkcionalne i psihosocijalne karakteristike osoba treće životne dobi (sažetak). I stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem „Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju“, Šabac, 14-15. decembar.
Šarić, E., Mehmedinović, S. (2012). Značaj fizičke aktivnosti kod djece oboljele od šećerne bolesti. Zbornik radova sa V Međunarodnog simpozija „Sport i zdravlje“, Tuzla (prihvaćen rad).
Vesna Bratovčić, Edina Šarić, Amela Teskeredžić, Senad Mehmedinović. Procjena i određivanje nivoa podrške u nastavi tjelesnog odgoja i sporta u inkluzivnoj školi – uloga članova tima. Zbornik radova sa V Međunarodnog simpozija „Sport i zdravlje“, Tuzla.
Babajić, M., Švraka, E., Mehmedinović, S., Šarić, E., Babajić, D., Poljić, A. (2012). Struktura prenatalnih etioloških faktora i tipovi cerebralne paralize na području Tuzlanskog kantona (sažetak). II Internacionalna naučna konferencija „Specijalna edukacija i rehabilitacija“ –Cerebralna paraliza-, Novi Sad, 25-28.08.2012
Hasanbegović, H., Mehmedinović, S. (2012). Distinktivne karakteristike gluhih i čujućih ispitanika u motoričkim vještinama. Zbornik radova sa V Međunarodnog simpozija „Sport i zdravlje“, Tuzla.
Halilović, J., Mehmedinović, S., Halilović, A., Begić A., Brahimaj, F. (2012). Uticaj propagacijske mobilnosti na neka antropološka svojstva srednjoškolaca sa podruĉja Tuzlanskog kantona (Bosna i Hercegovina). 51 antropološki kongres sa međunarodnim učešćem, Niš, 06-09.07.2012.
Hasanbegović, H., Mehmedinović, S., Mahmutović, E. (2012). Latent structure of motor abilities and skills of deaf children. Journal for interdisciplinary studies HUMAN, Institute for Human Rehabilitation Tuzla, Vol.2. Issue 1 (31-36).
Bratovčić, V., Mehmedinović, S., Poljić, A., Ahmetović, S.,  Matović, L. (2011). Analiza potreba tržišta rada u odnosu na funkcionalne i profesionalne karakteristike osoba s invaliditetom. Druga Međunarodna naučno-stručna konferencija „Interdisciplinarni pristup razvoja modela profesi13.onalne rehabilitacije“. Centar za edukaciju i profesiona14.lnu rehabilitaciju, Tuzla.
Mehmedinović, S., Poljić, A., Bratovčić., V, Ahmetović, S. (2011). Razlozi nezaposlenosti osoba s invaliditetom. Druga Međunarodna naučno-stručna konferencija „Interdisciplinarni pristup razvoja modela profesionalne rehabilitacije“. Centar za edukaciju i profesionalnu rehabilitaciju, Tuzla.
Matović, L.,  Šarić, E., Mehmedinović, S., Milanovic-Dobrota, B. (2011). Somatopedski tretman kod deformiteta grudnog koša. 6. međunarodni simpozi o komplementarnim suportivnim terapijama “Umjetnost i znanost u razvoju životnog potencijala”. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu.
Mehmedinović, S., Poljić, A., Matović, L., Babajić, D., Babajić, M. (2011), Procjena religoznosti kod roditelja djece sa cerebralnom paralizom. Peti međunarodni naučni skup „Specijalna edukacija i rehabilitacija danas“. Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Beograd.
Mehmedinović, S., Šarić, E., Poljić, A., Bratovčić, V., Mujanović, A. (2011).  Religiosity and depression in mothers of children with cerebral palsy: Correlation analysis. The Journal of International Social Research, Vol 4(16).
Hasanbegović, H., Mehmedinović, S.,  Mahmutović, E. (2010).The structure of mobility and skills among deaf children. Journal of Special Education and Rehabilitation,  11(3-4): 7-15.
Šarić, E., Bijedić, M., Kuralić, L., Mehmedinović S., Dizdarević, A. (2009). Multidisciplinarna komunikacija i analiza prevencijskog programa nenasilja. Zbornik radova “Umjetnost i znanost u razvoju životnog potencijala“.
Šarić E., Bratovčić V., Mehmedinović S. (2009). Multidimenzionalna procjena osoba treće životne dobi. Defektologija 15 (1).
Mehmedinović S., Šarić E., Mahmutagić A. (2008). Primjena digitopalmarnog otiska u procjeni anksioznosti i depresivnosti osobe treće životne dobi. Konferencija „Naučna istraživanja i inovacije u edukaciji i rehabilitaciji“. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Tuzla.