PREZENTIRANA RADNA VERZIJA DOKTORSKE DISERTACIJE DAMIRA BABAJIĆA

U skladu sa članom 38. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, na Fakultetu islamskih nauka zakazana je prezentacija radne verzije doktorske disertacije pod nazivom: „Utjecaj islamskog vjersko-teološkog razumijevanja fenomena boli i patnje na kvalitet života kod osoba sa posebnim potrebama“, kandidata Damira Babajića, koja je bila u ponedjeljak, 11. oktobar 2021. godine u 14:30 sati, u prostorijama Dekanata Fakulteta.

Komisija za ocjenu doktorske disertacije obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-12-65/21 od 22. 07. 2021. godine, u slijedećem sastavu:

  1. Dr Senad Mehmedinović, docent, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Tuzli, predsjednik
  2. Dr dr. Orhan Jašić, docent,  Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, član
  3. Dr Adnan Silajdžić, redovni profesor, Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, mentor, član

Nakon obavljenog zadatka, Komisija  će sačiniti i podnijeti svoj izvještaj sa odgovarajućim prijedlozima Vijeću doktorskog studija Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.

About the Author

You may also like these