Posjeta i izvođenje praktične nastave u EMMAUS-u

U skladu sa Nastavnim planom i programom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, a na obostrano zadovoljstvo, u Međunarodnom forumu solidarnosti „EMMAUS“ bilo je upriličeno izvođenje nastave studentima, kao i praktičan rad studenata sa ​korisnicima. Naime, na Katedri za motoričke poremećaje i hronične bolesti uže naučne oblasti Specijalna edukacija i rehabilitacija Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta na VIII semestru ljetnog semestra izučava se predmet „Rehabilitacijski programi za osobe treće životne dobi“. Sa ciljem sticanja praktičnih kompetencija, u periodu od 09.05.2016 – 13.05.2016. godine studenti IV godine Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta pod mentorstvom prof.dr. Edine Šarić i dr.sc. Senada Mehmedinović imali su priliku upoznati se sa radom prihvatilišta „Duje“, te proširiti dijapazon znanja iz programa rada sa populacijom osoba treće životne dobi. Ova petodnevna posjeta predstavlja sinergiju teorije i prakse koju studenti dobijaju na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, te time stiču stručne i profesionalne kompetencije koje su im neophodne na otvorenom tržištu rada. U teoretskom dijelu, obrađene su teme funkcionalnih sposobnosti osoba treće životne dobi, procesa starenja, kao i zaštite starih lica. U sklopu individualnog rada, studenti su radili sa 10 ​korisnika, podijeljeni​h​ u dvije grupe po 5 ​korisnika.  Za izvođenje praktičnog dijela, unaprijed su pripremljeni materijali „Opservacijski list i prijedlog tretmana za osobe treće životne dobi“, kao i set instrumenata koji se mogu koristiti za populaciju ove kategorije lica.

Procijenjene su morfološke karakteristike, mobilnost, ravnoteža, zdravstveni status, društvena podrška i stres, depresivnost, kao i procjena zdravstvenog stanja sa posebnim akcentom na pojedinačne dimenzije zdravlja. Također, korišteni su FIM i Bartel index test. Pored individualnog rada, realizovani su i tretmani, vođeni od strane studenata, a koji se ogledaju u rekreativnim aktivnostima, psihofizičkom kondicioniranju, vježbama za koncentraciju itd. Realizovane su i edukacije na temu „Pokret – prevencija pada“ i „Moždani udar“ u kojima su učestvovale osobe treće životne dobi. U sklopu vježbi primjenjene su i komplementarno suportivne art terapije, te vježba mimičnog izražavanja emocionalnih stanja i njihovog prepoznavanja kod osoba treće životne dobi.

About the Author

You may also like these