Podrška porodicama djece sa invaliditetom u borbi protiv imovinskog cenzusa

Dana 27.10.2022. godine održana je 20.sjednica gradskog vijeća Tuzla koja je na prijedlog vijećnika prof.dr.sci.Senada Mehmedinović dopunjena sa tačkom dnevnog reda “Podrška organizacijama civilnog društva – partnertsvo za inkluzivno obrazovanje u borbi za ostvarivanje prava porodica osoba sa invaliditetom”. U uvodnom izlaganju ukazalo se na nepravdu u Zakonu o materijalnoj podršci porodicama sa djecom u Federaciji BH (Službene novine Federacije BH broj 52/22), kojim je propisano da će roditelji djece sa invaliditetom imati pravo na dječiji dodatak ali samo u slučaju ukoliko član porodice ima mjesečna primanja manja od 217KM (Uvođenje imovinskog cenzusa). Ovakva izmjena Zakona, porodicama djece sa invaliditetom još više otežava život, jer kako navode: Izmjene ih dovode na gubitak, nikako na dobitak”. Stim u vezi, a i s ciljem pružanja podrške porodicama djece sa invaliditetom, te mreži od 18 nevladinih organizacija roditelja osoba sa invaliditetom i drugih udruženja koje se bave ljudskim pravima, vijećnik Mehmedinović je predložio dva zaključka koje je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo. Gradsko vijeće je usvojilo zaključak kojim se daje puna podrška Organizacijama civilnog društva – partnertsvo za inkluzivno obrazovanje u borbi za ostvarivanje prava porodica osoba sa invaliditetom. Također, usvojen je zaključak kojim Gradsko vijeće Tuzla traži od Skupštine TK-a da pristupe izmjeni Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom TK-a sa posebnim akcentom da se dječiji dodatak za porodice djece sa invaliditetom ostvaruje bez obzira na imovinsko stanje.

About the Author

You may also like these